LOGOTYPY KOLOR góra

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Im.Bł.Ks.Kmdr. Władysława Miegonia W Ustce/ Lędowie I Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku realizuje projekt pn. „POSTAW NA PRACĘ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 975 000,00zł

Dofinansowanie:  828 750,00zł

Wkład własny:     146 250,00zł

CEL:

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

OKRES REALIZACJI:

I2016 - X2018

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Ustka, powiat słupski, woj. pomorskie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

 1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 2. osoby uzależnione od alkoholu,
 3. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. osoby chore psychicznie,
 5. osoby długotrwale bezrobotne,
 6. osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 8. osoby niepełnosprawne.

DZIAŁANIA: 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

 1. opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;
 2. udział w Programie Aktywizacja Integracja przez okres 2 miesięcy, w tym: Moduł Integracja (warsztaty socjoterapii grupowej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy (2 grupy w latach 2016 – 2018);
 3. opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
 4. uczestnictwo w CIS- kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: indywidualne zajęcia motywacyjne połączone z coachingiem, warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku, warsztaty przedsiębiorczości z poradnictwem zawodowym, poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, warsztaty interpersonalne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w jednym z 4 warsztatów w CIS (warsztat remontowo – budowlany, porządkowy z utrzymaniem terenów zielonych i opiekuńczy) przez okres 9 miesięcy oraz warsztat u pracodawcy przez okres 3 miesięcy); ponadto warsztat sieciarski u pracodawcy przez okres 12 miesięcy, kursy zawodowe;
 5. działania integracyjno – edukacyjne- dla uczestników i ich otoczenia;
 6. pracę socjalną.

REZULTATY: 

W rezultacie oddziaływań projektowych co najmniej 80% uczestników/czek objętych wsparciem w projekcie dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmie dalszą aktywizację. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.

 

Document page 001 2