Centrum Integracji Społecznej w Ustce realizuje reintegrację społeczno-zawodową od 1 czerwca 2016r. Zostało powołane Uchwałą NR XVI/186/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 25 lutego 2016 r. CIS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Ustka - od dnia 1.04.2019r. jednostką budżetową (Zgodnie z uchwałą Nr IV/46/2019 Rady Miasta Ustka z dn. 31.01.2019r.) 

Naszym celem jest aktywizacja mieszkańców Ustki poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Do Centrum kierowane są osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, których wspieramy w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Ustce odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 (z wyjątkiem warsztatów organizowanych u pracodawców – godziny każdorazowo ustalane w Porozumieniu). Przez cztery dni w tygodniu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w jednym z warsztatów zawodowych wewnętrznych: opiekuńczym, remontowo-budowlanym, porządkowym i utrzymania terenów zielonych, lub zewnętrznych (warsztat zorganizowany u pracodawcy): sieciarskim, stoczniowo-ciesielskim lub innym według potrzeb, umiejętności i predyspozycji uczestników. Piąty dzień przeznaczony jest na zajęcia społeczne - m.in. poradnictwo socjalne, zawodowe, psychologiczne, warsztaty interpersonalne, ale również integracyjne, autoprezentacji, przedsiębiorczości, itd.

Reintegracja społeczno-zawodowa trwa do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o kolejne 6 miesięcy.

Centrum powstało w ramach projekt „POSTAW NA PRACĘ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Jego wnioskodawcą jest Miasto Ustka. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Centrum Charytatywno-Społecznym Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Dodatkowo przy CIS działa punkt informacyjno-konsultacyjny „Ustecki Generator Przedsiębiorczości”.