Reintegracja społeczna to działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Działania te odbywają się 1 dzień w tygodniu. W ramach reintegracji społecznej uczestnicy biorą udział w:

 

 1. warsztaty psychologiczne – grupowe,
 2. poradnictwo psychologiczne – indywidualne,
 3. warsztaty interpersonalne,
 4. warsztaty przedsiębiorczości z poradnictwem zawodowym,
 5. warsztaty/szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej,
 6. indywidualne zajęcia motywacyjne połączone z coachingiem,
 7. warsztaty kompetencji społecznych dot. m.in. godności, komunikacji, motywacji, asertywności, relacji w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 8. warsztaty profilaktyki uzależnień,
 9. diagnostyka uzależnień,
 10. terapia indywidualna uzależnień, umożliwienie udziału w terapii ambulatoryjnej i/lub stacjonarnej,
 11. warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku,
 12. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 13. warsztaty z zakresu równość płci,
 14. warsztaty dotyczące zarządzanie czasem oraz gospodarowania budżetem domowym,
 15. zajęcia edukacyjne,
 16. wyjazdy integracyjno – edukacyjne,
 17. inne według indywidualnych potrzeb uczestników.