Przedmiotem działania CIS jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

Cele systemowe CIS w Ustce

 1. Świadczenie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w sposób kompleksowy oparty na realizacji indywidualnych programów integracji społecznej i zawodowej, wdrażaniu programów społecznych, organizowaniu działań doradczych aktywizujących jak również wsparciu ich otoczenia społecznego.
 2. Wykorzystanie istniejących narzędzi do kształtowania odpowiedniego systemu wsparcia i pomocy oraz wprowadzenie nowych dla ujednolicenia i podniesienia efektywności świadczonych usług.
 3. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez:
  1. angażowanie do współpracy trójsektorowej przy efektywnym włączeniu istniejących zasobów lokalnych;
  2. budowanie zaplecza ekonomicznego dla Centrum;
  3. informowanie o skutkach izolacji społecznej osób wykluczonych mających wpływ na całą społeczność lokalną (w ramach posiadanej wiedzy o absolwentach CIS);
  4. kształtowanie odpowiedzialności społecznej.
 4. Podnoszenie efektywności działań Centrum w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej poprzez stosowanie różnych form aktywności prowadzących do poprawienia warunków życiowych uczestników Centrum i ich rodzin.
 5. Usamodzielnienie ekonomiczne absolwentów CIS.

Cele jednostkowe CIS w Ustce

Cele jednostkowe są bezpośrednio skierowane do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.

 1. Zmniejszanie ryzyka wykluczenia społecznego u osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, zwiększających ich szansę na przyszłe samodzielne znalezienie zatrudnienia oraz czasowe zatrudnienie, pozwalające uzyskać dochód.
 2. Umożliwianie osobom wykluczonym i ich rodzinom pokonania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie poprzez wsparcie psychologiczne i merytoryczne.
 3. Wdrażanie do integracji i aktywizacji społecznej poprzez:
  1. motywowanie do zmiany dotychczasowego życia, prowadzące do zyskania przez uczestnika Centrum uznania w dotychczasowym środowisku.
  2. przygotowanie uczestników Centrum do funkcjonowania w społeczności poprzez rozwijanie kompetencji społecznych oraz osobistych niezbędnych na rynku pracy i w życiu.
 4. Integracja ze środowiskiem w przypadku osób opuszczających zakłady karne, bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakończeniu programów psychoterapii.
 5. Motywowanie do zmiany sposobu życia, poprzez:
  1. wskazywanie pozytywnych przykładów życia w społeczeństwie;
  2. kształtowanie społecznie akceptowanych postaw społecznych;
  3. monitorowanie losów absolwentów i dobór systemu wsparcia i pomocy.